Погледни внатре

Слова и согледби за Блаже Конески

300 ден.

Има залиха

Дојде време да го обновам познанството со Конески, исто онака како што Конески го обновувал познанството, прво со Марко Цепенков, па со Јоаким Крчовски и најнакрај, со Тиквешкиот зборник, сѐ со една единствена цел – да ја спушти границата на македонската приказна, или очудувачки да се сретне со првообрасците на македонскиот расказ, во вистинска смисла на зборот, и да го оддели од другите форми, имено, да ја оддели приказната – онаа народната…
…лингвистот го набљудува во јазикот и она што увото не го слуша, а го лови на подлабоко рамниште, на побогато созвучје, а филологот се загледува во тајните на текстот што обичниот читател не ги вчитува, а ги осознава на националниот фон на литературата.
Димитар Пандев