КУЛТУРА А.Д. Скопје е посветена на одржувањето на овој веб-сајт со ажурирани и точни содржини. Доколку сепак наидете на нешто што е неточно или застарено, навистина би ценеле ако нѐ известите за тоа. Ве молиме посочете каде на веб-сајтот сте ја прочитале информацијата. А потоа ние ќе го разгледаме тоа во најскоро можно време. Ве молиме испратете го Вашиот одговор по е-пошта на: info@kultura.com.mk.

Ние не сме одговорни за загуба настаната како резултат на неточност или непотполност на содржините, ниту за загуба што произлегува од проблеми предизвикани од или својствени за дисеминацијата на информации преку интернет, како што се нарушувања или прекини. Кога користиме веб-формулари, се трудиме да го ограничиме бројот на задолжителни полиња на минимум. За каква било загуба претрпена како резултат на користењето на податоци, совет или идеи дадени од или во име на КУЛТУРА А.Д. Скопје преку овој веб-сајт, КУЛТУРА А.Д. Скопје не прифаќа никаква одговорност.

Користењето на веб-сајтот и сите негови компоненти (вклучително форуми) е предмет на нашите услови за користење. Самото користење на овој веб-сајт подразбира знаење и прифаќање на овие услови за користење.

Одговорите и прашањата за приватност поднесени по пат на електронска пошта или користејќи веб-формулар ќе бидат третирани на ист начин како писма. Тоа значи дека можете да очекувате одговор од нас најдоцна во рок од еден месец. Во случај на комплексни барања, ќе Ви одговориме во рок од еден месец или, ако е потребно повеќе време, за максимум три месеци.

Сите лични податоци што ни ги доставувате во контекст на Ваш одговор или барање за информации ќе се користат само во склад со нашата политика за приватност.

КУЛТУРА А.Д. Скопје ќе ги вложи сите разумни напори за да ги заштити своите системи од каква било форма на незаконска употреба. КУЛТУРА А.Д. Скопје за таа цел ќе имплементира соодветни технички и организациски мерки, земајќи ја превид, меѓу другото, најсовремената технологија. Сепак, нема да бидеме одговорни за каква било загуба, директна и/или индиректна, претрпена од корисник на веб-сајтот, што произлегува како резултат на незаконска употреба на нашите системи од трета страна.

КУЛТУРА А.Д. Скопје не прифаќа никаква одговорност за содржините на веб-сајтовите до кои или од кои е поставена хиперврска или друга референца. Продуктите и услугите што се нудат од трети страни подлежат на соодветните правила и услови на тие трети страни.

Сите права на интелектуална сопственост на содржината на овој веб-сајт припаѓаат на КУЛТУРА А.Д. Скопје.

Копирањето, дисеминирањето и секое друго користење на овие материјали не е дозволено без писмена дозвола од КУЛТУРА А.Д. Скопје, освен и само ако е поинаку одредено во прописите на законот (како што е правото на цитат), доколку конкретна содржина не налага поинаку.

Ако имате какви било прашања или проблеми со пристапноста на веб-сајтот, Ве молиме не двоумете се да нѐ контактирате.