Задна корица
Погледни внатре

МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА И МАКЕДОНСКИОТ ЛИТЕРАТУРЕН ЈАЗИК

250 ден.

Има залиха

…Блаже Конески со вистински усет за
македонскиот јазик, јасно, конкретно, одговорно и блажеконески ја завршува книгата:
„Ние сега ја основавме својата култура. Наша е иднината. А тоа значи дека станува наше и минатото, и ние на него, фалсифицирано досега, ќе фрлиме јарка светлина, со
заграб, зашто за нас е јасно како бел ден
целиот развој, па тука и на нашата литература од порано, е нужен чекор по чекор до
денешниов ден, кога македонскиот народ
за првпат во слобода ја твори својата национална култура.“

Овие блажеконески историски мисли
го одредуваат патот на нашата самобитност,
на нашиот македонски јазик, на македонската литература, на нашата национална култура и на македонскиот идентитет и континуитет!…

ISBN

978-608-262-103-6

Година на издавање

2021

Автор

Блаже Конески