Проверување и оценување знаења на ученици – Прирачник

…Во оваа книга со научни истра­жувања, со практичен и со методички прис­тап е направен краток осврт на про­верувањето и оценувањето,

250 ден.
Брз преглед

Невролошки терапевтски прирачник

Монографијата е наменета за невролози, невропедијатри, епилептолози, посебно за студентите, но и за сите лекари од општа практика, кои се

390 ден.
Брз преглед

Разновидни мисли

„…Во оваа книга ги споделувам со вас есеите со книжевни, јазични и актуелни современи теми за да ви помогнам барем

300 ден.
Брз преглед